FİNANSAL VE SOSYAL YÜK, AİLELERİN DESTEĞİ/AİLE ETKİSİ

Prematüre doğumun, istisnasız, aile üzerinde önemli bir etkisi vardır. Prematüre bebeğin do­ğumundan sonraki dönem, anneler ve babaların yoğun bir şekilde her gün hastaneye gidip gel­diği ve diğer çocuklarına (varsa), işine, ailesine ve arkadaşlarına (yeterince) ilgi gösteremediği, stresli bir dönemdir. Duygusal açıdan stresli olan bu dönem ve çocuğun geleceğinin belirsizliği, ebeveynlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir ve yaşamları ve ilişkileri üzerindeki etkisi önemli düzeydedir. Bazı ebeveynlerde bu dönemde post travmatik stres sendromu gelişme riskinde artış olmaktadır.

Bir çocuğun prematüre doğması, annenin kariye­rini olumsuz etkileyebilmektedir. Annelik izninden sonra (Uzun süreli olsun ya da olmasın) her anne işine geri dönme hakkına sahip olmalıdır. Anne­lerin talebi doğrultusunda, çalışma saatlerinin sürekli ya da geçici olarak azaltılmasına olanak sağlanmalıdır. Ayrı zamanda babalar da, kariyer­lerini olumsuz etkilemeksizin babalık izni kullan­ma hakkına sahip olmalıdır.

Çocuğun hastanede yatarak tedavi edildiği süre­nin, duygusal ve fiziksel açıdan yoğun ve güç bir dönem olduğu göz önünde bulundurularak, anne ya da babanın olası yokluğu veya hasta olması anlayışla karşılanmalıdır. Eve gelmesinden sonra, çocuğun sağlık durumu kreşe gitmesine izin ver­miyorsa, örneğin çocukta kronik akciğer hastalığı ortaya çıktığında, ebeveynlerin izin alması için özel düzenlemeler yapılması gereklidir.

Temel Öneriler: Finansal ve Sosyal Yük, Ailelerin Desteği/Aile Etkisi

 1. Hastanede, ebeveynlerin yenidoğan servisine yaptıkları ziyaret sırasında, kardeşlerin bu süre zarfında bakılabileceği bir yer olması gerekli­dir.
 2. Kardeşlerin evde ya da başka bir yerde bakımı gerektiğinde ise gerekli ekonomik maliyetler karşılanmalıdır.
 3. Prematüre bebeklerin doğum sonrası izinleri, zamanında doğum yapan anneler göre daha uzun olmalı ve bunun için gerekli yasalar yü­rürlüğe girmelidir. Bu konudaki önerimiz, 8 + eksik gebelik haftası veya annenin 8 haftalık izninin bebek hastaneden taburcu olduktan sonra başlatılmasıdır.
 4. Kendi hesabına çalışan, bağımsız çalışan ya da kendi işinin sahibi olan ebeveynlere özel ilgi gösterilmelidir.
 5. Ebeveynlerin ilgili ilave masrafları tazmin edil­melidir. Bu masraflar aşağıdaki durumlara bağlı olabilir;
 • Çocuğun hastanede kaldığı süre zarfında ev ve hastane arasında yapılan yolculuklar
 • Hastanede yenen yemekler
 • Büyük kardeşlerin bakımı
 • Park ve seyahat ücretleri
 • Gereken her durumda, hastanenin yakınla­rında konaklama.
 1. Sağlık sigortası şirketleri bu tür masrafları kar­şılamaya pek yanaşmamaktadır. Bunu ortadan kaldırmak için şirketlere vergi indirimi kolaylığı sağlanması gibi çözümler sunulabilir.

sağkalım oranları artırılmıştır. Bu gelişimi sağla­yan en önemli etkenlerden birisi, özellikle bu be­beklerde hayatın ilk dönemlerinde görülen solu­num sıkıntısı, beslenme bozuklukları, infeksiyon gibi problemlere yönelik bilimsel araştırmalardır.

Ancak bu bebeklerin yaşamaya başlaması ile uzun dönemde kronik akciğer ve kardiyovas küler sistem problemleri, serebral palsi benzeri nörolojik problemlerinin yanında, öğrenme ye­tersizlikleri, davranış sorunları, duygusal sorunlar (Otistik özelliklerden anksiyeteye kadar) ve sosyal ilişkilerde bozukluk gibi problemler de ortaya çık­maya başlamıştır. Prematüre bebeklerin, sağlıklı bir birey olarak toplum hayatına katılabilmesi için bundan sonra yapılması gereken, geç dönemde ortaya çıkan bu problemlerin engellenmesi veya önlenmesi ve bunlara yönelik yeni bilimsel araştır­maların yapılmasıdır.

ARAŞTIRMA

Yenidoğan ve prematüre bakımı ve tedavisindeki son yıllarda sağlanan önemli gelişmelerle, özellik­le çok düşük gebelik haftasına sahip prematüre bebeklerin ölüm oranları büyük oranda azalmış,

YENİ DOĞANLARIN HAKLARI (UENPS 2010’da kabul edilmiştir)

 1. İnsan hakları evrensel beyannamesi, yaşamın tüm evrelerini ele alır. Tüm insanlar, özgür olarak ve aynı haysiyet ve haklarla doğar.
 2. Yenidoğanın haysiyeti, kendisi bir insan olduğundan, her şeyin üzerinde bir değerdir. Yenidoğanlar, Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun olarak korunmalıdır.
 3. Her yenidoğanın yaşama hakkı vardır. Bu hakka her insan ve hükümet, ırk, , ekonomi, coğrafi doğum yeri, din, engel veya diğer temellerde ayrımcılık yapmaksızın saygı göstermelidir. Devletler, çocukları ayrımcılıktan korumak için gerekli tedbirleri almalıdır.
 1. Her yenidoğanın yaşamının kültürel, politik veya dini nedenlerle riske atılmamasına hakkı vardır. Kimsenin, ister kısa ister uzun vadede, yenidoğanın sağlığının riske atıldığı veya fiziksel bütünlüğünün etkilediği bir fiilde bulunmaya hakkı yoktur. Hiçbir koşulda hiçbir mutilasyon haklı çıkarılamaz; gerekli analjezinin verilmesi şartıyla sünnete izin vardır.
 2. Her yenidoğanın doğru kimliğe, soyunu bilmeye ve bir milliyete hakkı vardır. Devlet, bu hakkı başka herhangi bir yaştaki başka herhangi bir kişiyle aynı derecede garanti etmelidir.
 3. Her yenidoğanın, Yaşamda ileride optimal fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimden geçmesine izin verecek sıhhi, hissi ve sosyal bakım almaya hakkı vardır. Toplum, bu hakka saygı gösterilmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. Yenidoğanın bağımsızlık eksikliği düşünüldüğünde, ebeveynlerin bilgilendirilmiş rızası olmadan hiçbir tıbbi faaliyet yürütülmemelidir ve sadece, doktorun çocuğun en yüksek menfaatlerini savunmak üzere harekete geçmek zorunda olduğu ve ebeveynler ya da velinin müdahale etme olasılığının olmadığı acil haller buna istisnadır. İlgide eşitlik olmalı ve ekonomik veya toplumsal sınıfa bakılmaksızın her türlü ayrımcılık kesinlikle reddedilmelidir.
 1. Her yenidoğanın, büyümesini garanti eden doğru beslenmeye hakkı vardır. Maternal laktasyon teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Anneye ait şahsi, fiziksel veya psikolojik nedenlerle annenin emzirmesi mümkün değilse, doğru yapay laktasyon kolaylaştırılmalıdır.
 2. Tüm yenidoğanların doğru tıbbi bakıma hakkı vardır. Çocukların, en yüksek dereceden sağlığın tadını çıkarma ve tıbbi hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri ve önleyici hizmetlere erişme hakkı vardır. Devletler, çocuk sağlığına zararlı geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik gerekli tüm önlemleri almalıdır. Hükümetler hem doğum öncesi hem de doğum sonrası sağlık hizmetleriyle ilgilenmelidir.
 3. Yaşama uygun olmayan anormallikleri olan bir fetüs taşıyan hamile bir kadın, hamileliğe devam etmek veya eğer isterse, her bir ülkenin kanuni sınırları çerçevesinde hamileliği sona erdirmeyi seçme hakkına sahiptir. Fetüsün doğması gerekiyorsa, yenidoğana beyhude terapötik önlemler uygulanmamalı, ancak acının önlenmesine yönelik palyatif bakım sağlanmalıdır.

İmmatüritesi en düşük yaşayabilirlik limitinden daha yüksek olan herhangi bir yenidoğanı hayatta tutmaya yönelik girişimde bulunulmamalıdır. Bu hak, bebeğin doğduğu yerdeki gerçek lokal olanakları ve hayatta kalma oranlarını göz önüne almalıdır. Her halükarda, ebeveynlerin mümkün olan hallerde bebek doğmadan bilgilendirilmesi gerekecektir.

 1. Her yenidoğan, her bir ülkenin sosyal koruma ve güvenlikle ilgili önlemlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık alanındakiler kadar yasal alandaki koruma ve bakım önlemlerini de ele almaktadır.
 2. Her yenidoğanın acıdan korunmaya hakkı vardır. İyi analjezik ilaçlar ve tedaviler mevcuttur; acıya neden olmak, kötü uygulama olarak görülmelidir.
 3. Yenidoğan rızasına karşı ebeveynlerinden ayrılamaz. İstismar kanıtı olduğunda ve bu koşullar yenidoğanın yaşamının risk altında olduğunu gösterdiğinde, çocuğun korunmasını garanti etmek üzere uygun yasama ve idare tedbirleri alınmalıdır, bu çocuğu ebeveynlerinden ayırmak anlamına gelse bile. Bu norm, yenidoğanın hastanede kaldığı süre için geçerli olacaktır.
 4. Evlat edinme halinde, her yenidoğanın maksimum garantilerle evlat edinilmeye hakkı vardır. Evlat edinmenin tanındığı devletlerde, çocuğun menfaati her zaman ön planda olmalı ve evlat edinmenin izin verilebilir olduğuna ve yetkili makamlardan tüm izinlerin alındığına dair bütün gerekli garantiler teminat altına alınmalıdır. Hiçbir koşulda organ satışı mazur gösterilemez.
 5. Silahlı çatışmanın olduğu ülkelerde, tüm yenidoğanlar ve hamile kadınların korunmaya hakkı vardır. Bu hallerde, maternal laktasyon teşvik edilmeli ve korunmalıdır.
 6. Yenidoğan, fiziksel ve zihinsel olgunlaşmamışlık nedeniyle kendisinin talep edemeyeceği özel hakları olan bir kişidir. Bu haklar, topluma, tüm ülkelerin yasama ve yürütme kurumlarının uygulaması gereken bir dizi yükümlülük ve sorumluluk getirmektedir.

PREMATÜRE BEBEK SAĞLIĞI İÇİN “PREMATÜRE BEBEK KOALİSYONU” KURULDU

Prematüre bebek, özel haklara sahip ancak fizik­sel ve mental immatüritesi nedeniyle bu haklarını kendi kendine koruyamayan ve sahip olamayan bebektir. Bu haklar, toplum ve aile tarafından sağlanmak zorundadır ve bu nedenle, prematüre bebeğin bakımından sorumlu olanlar bu hakların korunması ve sağlanması açısından ciddi yüküm­lülük altındadır.

Niçin Prematürk?

Bilindiği üzere, prematüre bebekler, term bebek­lere göre öğrenme, bilişsel ve davranışsal bozuk­luklar, serebral palsi, duyusal bozukluklar, enfek­siyonlar ve kronik akciğer hastalıkları açısından daha fazla risk altındadırlar. Prematüre bebekler ayrıca hayatlarının sonraki dönemlerinde de, ge­lişimlerini etkileyen diyabet, kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına (Astım, pnömoni gibi) daha yatkındırlar.

Birçok durumda bu çocuklar ve aileleri, fiziksel, psikososyal, duygusal ve finanasal problemlerle tek başlarına mücadele etmek zorunda kalmak­tadırlar.

Sağlıklı gebelik ve doğum için, erken koruyucu önlemlerin alınması ve anneye iyi gebelik bakımı­nın sağlanması önemlidir. Prematüre doğum bir hastalık olarak düşünülmemelidir. Prematüre be­bekler, normal gelişim ve sağlıklı hayat için yeterli kapasiteye sahiptir. Bizim sorumluluğumuz ise, bu kapasiteye ulaşılmasında bebeğe yardımcı ol­mak ve doğum sonrası uygun bakımı sağlamaktır.

Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta da, hedef noktasına prematüre bebekler ve aile­lerini oturtmak ve sadece prematüreliğin neden olduğu problemleri çözmeye odaklanmak yeri­ne, prematüre doğumların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak olmalıdır.

lyi planlanmış, etkili ve hedefe yönelik gebelik öncesi bakım, anne ve prematüre bebek bakımı, prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşamlarında kalitatif olarak ciddi değişiklikler yapacağı aşikar­dır.

Prematüreliğin getirdiği akut ve kronik dönem komplikasyonlarının büyük kısmının önlenebilir veya tedavi edilebilir olması nedeniyle, bu konu­da mutlaka politikacılar, halk, sivil toplum kuru­luşları ve basının dikkati çekilmeli ve farkındalık oluşturulmalıdır.

 

Updated: 6 Ağustos 2017 — 18:08

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bebek haberleri, güncel erkek veya kız bebek haber ve fotoğrafları ile en yeni erkek bebek gelişmeleri burada. bebek bakımı
sohbet sohbet