Prematüre Bebeğin Kardeşleri ve Adaptasyonu
Genel / 5 Ağustos 2017

Kardeşinin olması, abla ve abiler için yoğun duy­gular yaşanmasına neden olur. Kardeşinin cinsi­yeti konusunda merak, onunla nasıl oynayacağı konusunda beklentileri vardır. Ayrıca abla veya abi için, annesinin dünyasında artık sadece o yoktur. Annesinin çok sayıda birbirinden bağım­sız rolleri ile abla veya abi yüzleşmek zorundadır. Artık annesini yeni kardeşi ile birlikte paylaşmak zorundadır. Bu süreç abla veya abi için oldukça karmaşık ve birbiriyle çelişen bir dönemdir. Prematüre bebek ebeveyn için ne kadar travma tik ise abla veya abi için de o kadar travmatiktir. 0-6 yaş arası abla ve abilerde yapılan araştırma, çocukların iyimser her şeyi yapabileceklerine dair inançlarının azaldığını ve en temel korku ve aile arasındaki diyalog, ailenin bebeğine tam olarak bakabileceğine dair kendine güven kazan­masını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. dişelerinin geliştiğini ortaya çıkarmıştır. Abla veya abi, hasta doğan ve çok küçük olan kardeşini ya­ralı bir bebek gibi görüp, kardeşinin bu yüzden eve gelemediğini veya hiç gelemeyeceğini dü­şünmektedir. Annesinin kusurlu veya hasarlı bir bebek dünyaya getirişini abla veya abi, iç dünya­sında kardeşini, ailesine öfke veren, korkutan ve eziyet eden bir kardeş olarak içselleştirebilmekte- dir. Abla veya abi, bilinçli veya bilinçsiz, kardeşi­nin güzel şeylere zarar verdiğini düşünmektedir. Bu yüzden de kırılan veya hatalı eşyalardan kork­maktadırlar. Sürekli endişe içinde kayıp bir şeyleri…

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) ve Aile
Genel / 5 Ağustos 2017

Aile için, erken doğan bebeğinin yoğun bakımda tedaviye gereksinim duyduğunu kabul etmesi zor bir durumdur. Bebeğinin hayatta kalıp kalamaya­cağı veya tedavi sonrasında sağlıklı bir yaşantı­sı olup olmayacağının belirsizliği ailenin stresini arttırır. Aile için en büyük baskı, bebeğinin sağlığı için hayati kararlar vermek zorunda bırakılmasıdır. Bebeğinin sağlığı üzerinde hiçbir kontrolü olma­yıp, tedavisi konusunda profesyonellere güvenip karar vermek zorundadır. Bu yüzden, hem ailenin profesyonellerle, özellikle doktor ve hemşirelerle, hem de profesyonellerin aile ile iyi iletişim içer­sinde olması çok önemlidir. Ailenin, bebeğinin durumu ve tedavileri hakkında sıkı bir şekilde bil­gilendirilmeye ihtiyacı vardır. Ailenin bu bilgelere ulaşabilmesi ve nasıl bilgilendirildiği çok önemli­dir. Aile ve profesyoneller arasında gelişen sağlıklı bir diyalog, bebeğin doğru tedavilere ulaşmasın­da, dolayısıyla sağlıklı bir geleceği olmasında çok etkindir. Özellikle bebeğin yoğun bakım ünitesine kabulü, gerekli görülürse yoğun bakım üniteleri arasında transferi ve de hastaneden taburculuk dönemi, aile ve profesyoneller arası açık ve tutarlı bir diyalog gerektirmektedir. Araştırmalar göster­mektedir ki, yoğun bakımda gelişen profesyonelaile arasındaki diyalog, ailenin bebeğine tam olarak bakabileceğine dair kendine güven kazan masını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Şahin ve Hotun’un (2008) yaptığı bir araştırma, ebeveynlerin en önemli stres nedenleri olarak, bebek sağlığı ile ilgili kaygılar, hastanede uzun süreli kalmak, birimler arasındaki koordinasyon­suzluk ve bürokratik işlemler, evdeki eş ve…

PREMATÜRELİĞİN AİLE VE TOPLUM ÜZERİNE DUYGUSAL VE SOSYAL ETKİLERİ
Genel / 5 Ağustos 2017

Çoğu erken doğum, ebeveynler kendilerini anne baba olmayı beklemedikleri bir zamanda gerçek­leşir. Anne ve babanın yaşadığı şok, erken doğan bebeğin tedavi görmesini gerektiren problemler, anne ve babaların çoğunu, bebekleri ile bağ kur­makta zorlamaktadır. Yoğun bakımda tedavi gör­mesi gereken erken doğan bebeğiyle, anne ve babanın ebeveynlik ilişkisi doğal ortamından çok uzaktadır. Aile için yoğun bakım, bebeğinin bağlı kalmak zorunda olduğu birçok alet ve gösterge­ler içerisinde, rahatsız edici bir ortamdır. Çoğu anne ve baba, bebeği ile ilk defa yoğun bakım şartları altında karşılaşmaktadır. Bebeğini kucaklaması ise bazen haftalar, hatta aylar gerek­tirebilir. Yoğun bakımda bebeğinin kalbini ve vü­cut ısısını gösteren göstergelerin çıkardığı sesler içerisinde, hatta beslenmesi veya soluması için takılan hortumlarla bebeğini kucağına alabilen aile, çoğu zaman bebeğini yeterince koruyama­dığı veya görmesi gereken tedaviler yüzünden bebeğine yeterli olamayacağı hissi içerisindedir. Bütün bunların yanı sıra ailenin diğer ihtiyaçları; Evde bakılması gereken başka kardeş, çalışma hayatı veya hastanede tıbbi bakıma ihtiyaç duyu­lan bebeğinin bakımı için maddi katkı veya be­beğinin sağlıklı tedavi görebilmesi için başka bir şehre nakil edilme zorunluluğu, ailenin bebeği ile nasıl bağ kurabileceğini belirleyen etkenlerdir. Prematüre bebeğin ailesi, birçok yönden ken­disini “yenilmiş” hisseder. Bebeği hayatta olup bakılmasına rağmen, kendisini normal bir ha­mileliği kaçırmış gibi hissedebilir veya umduğu gibi bebeğini hemen alıp eve geri…

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ
Genel / 5 Ağustos 2017

Son 30 yıldır yapılmakta olan araştırmalar, prema­türe bebeklerin gelişimlerinin desteklenmesinin: Onların gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini, Bebeklik ve erken çocukluk döneminde veri­len desteğin yararlarının, uzun dönemde (Be­beğin erişkin yaşında dahil) sürdüğünü, Verilen desteğin maliyet-yarar analizi yapıldı­ğında, yüksek kar getiren yaklaşım olduğunu göstermektedir. Prematüre bebekler için gelişimsel destek hiz­metleri, onları yaşatmak için verilen yenidoğan bakım hizmetlerinin yanında mutlaka yerini alma­lıdır. Başka ülkelerdeki bebeklerin yararlandığı kanıta dayalı destek hizmetlerinden yararlanmak, ülkemizdeki prematüre bebekler ve aileleri için temel bir hak olarak görülmelidir. Bu hak karşılan­dığında, gerek bebekler ve aileleri için en uygun hizmet sağlanmış olacak, gerekse olası engeller azaltılarak topluma etken, üretken bireyler kazan­dırılacaktır. Prematüre Bebeklere Verilecek Gelişimsel Desteğin Temel İlkeleri Hak temelli bakış açısı: Prematüre bebeklerin kanıta dayalı yöntemlerle izlenmesi ve desteklen­mesinin yararlılığı ve yararmaliyet oranının yük­sekliği kanıtlanmıştır. Bu nedenle bilimsel kanıta dayalı izlem ve destek uygulamalarının yürürlüğe girmemesi, gerek etik ve haklar açısından, ge­rekse ekonomik açıdan kabul edilemez. İzlem ve destek hizmetlerinin sağlanmaması, bu bebekle­re, örneğin ventilasyon desteği vermemek kadar etiğe aykırı olarak düşünülmelidir. Ortak kararlılık:Prematüre bebeklerin yaşatıl­ması büyük bir titizlilik, yoğun ve sürekli yenilenen bilgi, deneyim, çaba ve maddi kaynak gerektir­mektedir. Bu bebeklerin yaşam niteliklerinin ar­tabilmesi için, çocukların ve ailelerinin izlemi ve desteklenmeleri de ancak titizlilikle yapılan ve aynı bilimselliği ve…

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMLERİNİN İZLENMESİ
Genel / 5 Ağustos 2017

Yenidoğan yoğun bakım bilimi ve uygulamalarındaki gelişmelere bağlı olarak prematüre bebeklerin yaşam oranlarının artmasına karşın, yapılan araştırmalar, yaşatılan bebeklerin önemli bir bölümünün yaşamın ilk yılları, okul çağı, ergen ve hatta erişkin yıllara yansıyan sağlık sorunları ve gelişimsel zorlukları olduğunu göstermektedir. Bu zorluklar, yoğun bakım sürecinden başlayarak yaşamın her döneminde farklı bulgular ve farklı hizmet gereksinimleri ile seyretmektedir. Son 30 yılda yüksek gelirli ülkelerde yapılan araştırmalar, prematüre bebeklerde olduğu gibi, sağlık sorunları, gelişimsel gecikmeler ve engeller açısından riskleri olan çocukların, riskleri olmayan çocuklardan farklı sağlık hizmeti modelleri ile izlenmesi gerektiğini göstermiştir. Bu bölüm bir hekime, prematüre bebeğin geli­şimsel izlemini nasıl yapacağını öğretmeyi amaç­lamamaktadır. Bu izlem okuyarak öğrenilen değil, bilgi, beceri, tutum içeren ve bir uzmanlık eğitimi sırasında öğrenilebilen bir yöntemdir. Amacımız, prematüre bebeklerin ailelerine, onları izleyen uzmanlara ve topluma, gelişimsel izlemin temel ilkelerini ve altın standart izlem modellerini aktar­maktır. Bölümde öncelikle prematüre bebeklerin izlemi konusundaki temel ilkelere yer verilecek, daha sonra farklı ülkelerde uygulamaya giren ve süregen sağlık sorunları olan çocuklar için altın standart hizmet modeli olarak belirtilen “Medical Home Model” (Bütüncül İzlem Modeli) açıklana­cak, son olarak ise ülkemizde kurulabilecek “Ge­lişim İzleme Merkezleri” ile ilgili öneriler özetlene­cektir. Prematüre Bebeklerin Gelişimsel İzleminin Temel İlkeleri Kuramsal yapı: Prematüre bebeğin gelişimsel izlemi, Prematüre Bebeklerin…

PREMATÜRE BEBEKLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSKLER
Genel / 5 Ağustos 2017

Gelişim terimi, büyümeyi değil, çocukların öğ­renme, problem çözme gibi bilişsel yetilerinin, iletişim kurma, konuşma, anlama gibi işlevlerinin, ilişki kurma, bağlanma, başetme, uyum sağlama gibi duygusal süreçlerin, hareket işlevlerinin, gün­lük etkinliklerinin ve yaşama katılımlarının geliş­mesini belirten terimdir. Yapılan araştırmalar, er­ken doğan bebek gruplarında, zamanında doğan bebek gruplarına kıyasla gelişimsel açıdan daha yüksek oranda sorun yaşayan çocuk olduğunu göstermektedir. Prematüre bebeğin ailesinin ve onu izleyen hekim ve diğer uzmanların dikkat et­mesi gereken nokta, bu araştırmaların belirli bir bebekten değil, bebek gruplarından söz etmesi­dir. Gelişimsel zorlukların oranı, aşırı düşük do­ğum ağırlığı (1000 gramın altında) olan bebekler­de kimi tanımlamalara göre %50 kadar yüksek de olsa, hatırlanması gereken, çocukların çok önemli bir bölümünün sağlıklı gelişim gösterebileceğidir. Bir çocuğun gelişimi yalnızca doğum ağırlığı ve yenidoğan döneminde yaşadığı zorluklar ile be lirlenemez. Günümüzde bir bebeğin doğum öncesi dönem­den erişkin yaşa kadar gelişimini açıklayabilen kuram “Bronfenbrenner’in biyoekolojik kuramı” olarak bilinmektedir. Bu kurama göre bir bebeğin gelişimi, kolaylaştırıcı veya zorlayıcı biyolojik ve çevresel unsurların etkileşimi ile belirlenir. Gelişi­mi izleyecek, koruyacak, destekleyecek ve gere­ğinde sağaltacak olan uzmanlar öncelikle yalnız­ca çocuğa, onun yapısına bakarak değil, aileyi, yakın çevreyi ve toplumun getireceği olanakları bilerek gelişimi değerlendirmesi gerektiğini ha­tırlamalıdır. Gelişimin izlenmesinde temel birim çocuk, annesi, babası, onların ilişkilerinin oluştur­duğu üçgen ve onları saran…

Prematüre Bebek İçin Evde Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Alınması Gereken Önlemler
Genel / 5 Ağustos 2017

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ (BPD) TANISI ALMIŞ PREMATÜRE BEBEKLERDE EVDE BAKIM Hemşire Sultan Güner Başara Son yıllarda Respiratuar Distres Sendromu’nun (RDS) tedavisinde mekanik solunum cihazlarının kullanılması, Oksijen tedavisi, surfaktanın kullanıl­ması ve destek tedavilerindeki gelişmeler saye­sinde küçük prematürelerin yaşam şansı belirgin olarak artmıştır. Ancak bu hastalarda akciğerlerin zedelenmesi sonucu gelişen ve Bronkopulmoner displazi (BPD) olarak tanımlanan kronik akciğer hastalığı, önemli bir sorun olarak karşımıza çık­maktadır. Bu bebeklerde hipoksi (Dokularda oksijen yeter­sizliği) nedeniyle pulmoner hipertansiyon, bron- kospazım, kor pulmonale ve büyüme geriliğine engel olabilmek için yeterli oksijen desteğinin sağlanması önemlidir. Ancak optimum oksijen desteği konusu halen tartışmalıdır. Günümüzde halen tartışmalı olsada oksijen saturasyonunun %90-94 arasında tutulması hedeflenmektedir. Bronkopulmoner displazili bebeklerin yaşama oranlarının artırılmasına rağmen, gelecekte çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemler arasında nöromüsküler gelişim gerili­ği ve büyüme bozuklukları gelmektedir. Özellikle hayatlarının 2. yıllarında yeniden hastaneye yat­ma oranları ve ölüm oranları yüksektir. Bronkopulmoner displazili bebeklerin eve taburcu edilecekleri dönemde, standart taburculuk kriter­lerinin sağlanmış olmasının yanında, bebeğin fi­ziksel durumu, izlem esnasında karşılaşılabilecek problemler, tedavinin planlanması, evde bebeğe iyi bakım koşullarının olup olmadığı değerlendiril­melidir. Taburculuk öncesi bebeğin klinik durumu stabil olmalı, oral beslenebiliyor, vücut ısısı stabil, solunumunu başarılı bir şekilde kontrol edebiliyor olmalıdır. Bebek bu fonksiyonlara düzeltilmiş yaşı >36 haftada ulaşır. 36 haftalık olsa da…

PREMATÜRE BEBEKLERDE BÜYÜMENİN İZLENMESİ
Genel / 5 Ağustos 2017

Prematüre bebekler, 40 haftalık intrauterin dö­nemi tamamlayamadıkları için, büyüme süreçle­rinde miadında doğan bebeklere göre farklılıklar vardır. Bu nedenle prematüre bebeklerin büyü­meyi yakalaması zaman almaktadır. Prematüre bebeklerde doğumdan sonra büyüme üç evrede incelenebilir: I. Evre (Kayıp dönemi): Doğum sonrası ilk gün­den itibaren sıvı-elektrolit dağılımındaki değişiklik­lerle oluşan %10-15’lik fizyolojik tartı kaybı ve has­ta prematürelerde oluşan patolojik sıvı kayıpları, katabolizma artışı, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamaması gibi nedenlerle, büyümede ge­cikmenin olduğu evredir. Prematüre bebeğin ge­belik haftasına göre yaklaşık 1-2 hafta sürebilir. Prematürenin gebelik haftası ne kadar küçükse, bu süre o kadar uzundur. Evre (Geçiş dönemi): Ağırlık kaybı durur, boy ve baş çevresinde büyüme başlar. Prematüre bebeğin doğum ağırlığına ulaşma süresi gebelik haftası ne kadar küçükse, bu süre o kadar uzun sürer. Çok küçük prematürelerde bu süre doğum sonrası 3-4 haftayı bulabilir. Evre (Büyümeyi yakalama dönemi) (Catch­up growth):Bebeğin yaşına (Yaşıtlarına) uygun vücut boyutlarına ulaştığı dönemdir. Uzun süren bir hastalığın ortadan kalkmasıyla sabit kalan veya gerileyen büyüme, koşulların iyi olması du­rumunda standartlarını yakalamaya doğru ilerler. Başlangıçtaki olumsuz koşullara rağmen, kronik problemlerin ortadan kalkmasından sonra büyü­me hızı artar. Erken doğum, bebekte bir anomali veya başka bir bozukluk ile birlikte değilse, do­ğumla ilgili bir komplikasyon yoksa, doğumdan sonra uygun bir bakım sağlanmış ise, prematüre bebekler doğumu izleyen…

PREMATÜRE BEBEKLERDE FİZİKSEL GELİŞİM
Genel / 5 Ağustos 2017

Yenidoğan bakımındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler sonucu prematüre bebeklerin ya­şamda kalma şansları giderek artmakta ve daha çok sayıda prematüre bebek, hastaneden erken dönemde taburcu olmaktadır. Bugün geçerliliği kabul edilen bakım yöntemleriyle “yaşayabilirlik” sınırı oldukça aşağılara çekilmiştir. Prematürenin uzun dönem sonuçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp incelenmesi, doğumundan itibaren geli­şimi risk altında olan, incinebilirliği yüksek prema­türe çocuklar ve ailelerinin prognozu açısından büyük önem taşımaktadır. Prematüre bebeklerin izleminde fiziksel büyüme ve gelişme ebeveynler tarafından merak edilen, zaman zaman kaygı du­yulan bir konudur. Büyüme, vücut boyutlarında meydana gelen fizik­sel ölçü artışıdır. Aynı zamanda vücut hacminin ve kitlesinin artması olarak da tanımlanabilir. Büyü­me, anne karnında başlayan ve erişkin boya ula­şıncaya kadar devam eden, kalıtsal ve çevresel birçok faktörün etkisi altında bulunan bir süreçtir. Gelişme ise, biyolojik fonksiyonların değişimini ve olgunlaşmasını ifade eder. Büyüme ve geliş­me, anne karnında başlayıp erişkin olana kadar devam eden, kalıtsal ve çevresel birçok faktörün etkisi altında bulunan çok değişkenli bir süreçtir, çeşitli çağlarda hızlanma ve yavaşlama göster­mekle birlikte, sürekli bir olaydır ve belli bir sırayı izler. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen biyolojik ve psikolojik süreçleri birbirinden ayırmak, fiziksel ve ruhsal sağlığı, sosyo-demografik ortamdan ayrı ele almak mümkün değildir. Büyüme ve gelişme süreğen ve çok değişkenli bir süreç olduğu için, prematüre bebeklerin…

Prematüre Bebek Ne Zaman Evine Gönderilebilir?
Genel / 5 Ağustos 2017

Prematüre bebekler taburcu edilmeden önce bazı koşulların sağlanması gerekir: Anne memesi veya biberonla üç saat aralarla beslenebilir duruma gelmelidir. Günde 10-30 gram tartı almaya başlamalıdır. Kuvöze ihtiyaç duymadan, oda sıcaklığında kendi vücut ısısını koruyabilmelidir. Taburcu olmadan önceki bir hafta süresince, solunum düzensizliği veya kalp atışlarında yavaşlama olmamalıdır. Prematüre apnesi, solunum merkezinin olgunlaşmaması nede­niyle, 20 saniyeden uzun süren solunum du­raklamasına denir. Genellikle bu sorun, bebek normal doğması gereken zaman geldiğinde çözümlenir. Ancak bazı bebeklerin eve apne monitörüyle gitmesi gerekebilir. Nadiren uza­mış ve kronik olarak oksijen alması gereken bebekler, eve oksijen tüpü veya ev tipi ventila- tör eşliğinde gönderilebilir. Damar yoluyla ilaç verilme gereksinimi olma­malıdır, ilaç veriliyorsa ağızdan alabilmelidir. Uzun süre oksijen tedavisi görenlerin, göz muayenelerinde herhangi bir sorun olmama­lıdır. İşitme testi sonucu normal çıkmalıdır. Kan sayımıyla, kansızlığının olup olmadığı be­lirlenmelidir.

hatay escort çanakkale escort van escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, sivas escort mardin escort nigde escort cinsel sohbet